Particulier

Zakelijk

Particulier

Zakelijk

Algemene voorwaarden

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Werkingssfeer en definities
1. Solar Crew B.V., gevestigd te (5521 DZ) Eersel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70195609, wordt hierna in deze voorwaarden “Solar Crew” of “technisch aannemer” genoemd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader
van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Indien de klant eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden hanteert, worden deze door de technisch aannemer niet geaccepteerd. Solar Crew wijst deze uitdrukkelijk van de hand.
3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 2 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.
4. De klant accepteert de geldigheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.
5. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden al dan niet met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer.
b) Werkzaamheden: de werkzaamheden die de technisch aannemer op basis van de Overeenkomst dient te verrichten.

2. Aanbieding
1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen, specificaties of andere informatie die Solar Crew verstrekt, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. De offertes van Solar Crew zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening van de offerte (mits anders aangegeven).
3. De klant dient aanbiedingen die van Solar Crew worden ontvangen vertrouwelijk te behandelen. De klant mag hetgeen van Solar Crew wordt ontvangen niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch aannemer. Indien gegevens digitaal zijn verstrekt, dienen de gegevens definitief verwijderd te worden.

5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 BW. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.

3. Verplichtingen van de technisch aannemer
1. De technisch aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatie vak. De controle door de technisch aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
2. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
3. De technisch aannemer zal de gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er voor zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

4. Verplichtingen van de klant

De artikelen 4.13, 4.14, 4.18, zijn niet van toepassing zodra de klant één bestaande residentiële
gezinswoning betreft.

1. De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die volgens de technisch aannemer nuttig of nodig zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst door Solar Crew, alsmede de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
2. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn of niet tijdig ter beschikking zijn gesteld of anderszins niet voldoen. Voor voorgeschreven goederen of werkwijzen of andere voorschriften en de gevolgen daarvan kan Solar Crew uiteraard niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Elke aansprakelijkheid is uitgesloten.
3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
4. Solar Crew heeft geen zeggenschap over de locatie waar gewerkt moet worden. Tevens heeft Solar Crew geen invloed op de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden. De klant heeft hier aldus een grote verantwoordelijkheid in. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer en/of de Klant tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die
noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar. De klant zorgt er voor dat de locatie voor aanvang van de werkzaamheden door de technisch aannemer aan alle wettelijke eisen, waaronder (maar niet uitsluitend) Arbo-eisen en eventuele (andere) eisen van Solar Crew voldoet.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen. Tevens dient de klant al hetgeen te doen dat nuttig en nodig is om verhinderingen, belemmeringen of gevaarlijke situaties te voorkomen.
7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting en alle andere voorzieningen die de technisch aannemer nuttig of nodig acht.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal de klant in redelijkheid de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting. De klant dient eventuele kosten zijdens Solar Crew te vergoeden.
9. De klant zorgt voorafgaand aan de ontvangst van de offerte van de technisch aannemer voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden
verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de
coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant, althans niet voor rekening van Solar Crew.
11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest. De klant dient het werk van Solar Crew steeds direct integraal te controleren. De klant dient binnen 14 dagen dat een mogelijke tekortkoming is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk bij Solar Crew te klagen. Bij gebreke daarvan vervallen alle rechten van de klant.

12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet (volledige) of niet tijdige levering.
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch aannemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
15. De klant is verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de (niet-) naleving van wettelijke voorschriften en/of beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen of andere omstandigheden, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van de technisch aannemer niet te verstoren.
18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld. De klant dient de ontvangen goederen steeds direct na ontvangst integraal te controleren. De klant dient binnen 14 dagen dat een mogelijke tekortkoming is ontdekt of ontdekt had moeten worden, schriftelijk bij Solar Crew te klagen. Bij gebreke daarvan vervallen alle rechten van de klant
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken of te verstrekken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant direct een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van € 10.000,00 onverminderd het recht van de technisch aannemer om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

5. Verzekering van de klant

De artikelen 5,1, 5,2, 5,3, zijn niet van toepassing zodra de klant één bestaande residentiële
gezinswoning betreft.

1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) die de risico’s verbonden aan de werkzaamheden van technisch aannemer dekken, aan te gaan en in stand te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden van de technisch aannemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer.
3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

6. Verbod overname personeel en gedetacheerden
1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering alsmede tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3. De klant verbeurt direct een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 10.000,00 bij overtreding van de lid 1 of 2 genoemde verplichting.

7. Verlengd eigendomsvoorbehoud
1. Solar Crew behoudt zich het eigendom voor van alle (door of namens haar) geleverde zaken. Het eigendomsvoorbehoud is verlengd. Solar Crew behoudt zich aldus eigendom voor, van alle geleverde goederen (en dus ook goederen die wel betaald zijn, als een deel niet betaald is), op basis van alle overeenkomsten tussen Solar Crew en de klant. Zolang de klant:
a. de totale verschuldigde bedragen (uit welke overeenkomst dan ook) (nog) niet (geheel) heeft betaald aan Solar Crew en/of ;
b. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten en/of;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan;
blijven alle geleverde zaken eigendom van Solar Crew totdat de klant aan alle verplichtingen ten opzichte van Solar Crew heeft voldaan. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag en kan de klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren of overdragen (zowel goederen- als verbintenisrechtelijk).
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant deze niet bezwaren. De goederen vallen niet in zijn vermogen. De klant is zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk onbevoegd om de goederen te bezwaren of te vervreemden.
3. Nadat Solar Crew haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De klant zal daartoe alle medewerking verlenen. Solar Crew heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op de klant heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. Als de klant, nadat de zaken conform de overeenkomst door Solar Crew aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

8. Termijnen
1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor door hem nuttig of nodig geachte informatie, gegevens of goederen, zoals die bijvoorbeeld genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Toetsing, aanvaarding en oplevering
1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij medewerking verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de werkzaamheden niet te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk mee de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

10. Vervroegde ingebruikneming
1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

11. Beëindiging, ontbinding en opzegging
1. De klant is bevoegd de werkzaamheden te beëindigen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden omtrent de gevolgen.
2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de beëindiging gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan beëindigd of vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn beëindigd of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarvoor enige schadevergoeding te zijn verschuldigd.

5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door de technisch aannemer te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de technisch aannemer bij volledige uitvoering van de werkzaamheden zou hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

12. Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien
b) of de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, of
c) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
d) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

13. Wijzigingen (meer- en minderwerk)
1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen.
2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of

e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.

3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan kan hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding sturen met de volgende gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan, en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities. Dat is echter geen vereiste, omdat meerwerk ook ad hoc gedurende de werkzaamheden kan worden opgedragen door de klant. De werkzaamheden kunnen niet steeds worden stilgelegd of beëindigd indien sprake zou zijn van meerwerk om een bepaalde procedure te voeren. Dat zou kostenverhogend kunnen werken. Dat is ook niet in het belang van de klant.
4. De technisch aannemer heeft recht op vergoeding van de kosten verbonden aan meerwerk. De klant stemt hierdoor op voorhand in met de aan het meerwerk verbonden kosten. Solar Crew factureert het meerwerk in vier termijnen. De vordering van Solar Crew in het kader van het meerwerk, wordt opeisbaar nadat de betalingstermijn van de factuur (van 14 dagen) is verstreken. Ook in het kader van meerwerk is de opdrachtgeven niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.
5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling onverlet.

14. Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.

3. Solar Crew koopt goederen in. Arbeid en goederen kunnen onderhevig zijn aan prijsfluctuaties of beperkte beschikbaarheid. Solar Crew is gerechtigd om wijzigingen in lonen, sociale lasten, prijzen van fabricage of halffabricaten, valutaverschillen, grondstofprijzen, alternatieve merken of goederen, huren en vrachten en andere prijsverhogende omstandigheden door te belasten aan de klant. Klant stemt daarmee uitdrukkelijk in.
4. Partijen kunnen een betalingsschema in termijnen overeenkomen. Facturen van Solar Crew dienen binnen de overeengekomen termijn van de Overeenkomst te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de klant direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst.
5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur. De klant is niet bevoegd betaling op te schorten, te verrekenen of anderszins enig bedrag in te houden. Facturen dienen steeds volledig betaald te worden.
6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

15. In gebreke blijven van de klant
1. Indien de klant tekortschiet of tekort dreigt te schieten in de nakoming van de overeenkomst, aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. De technisch aannemer is tevens te allen tijde bevoegd om de werkzaamheden op te schorten.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
3. De technisch aannemer is steeds gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen. De klant is verplicht om op eerste verzoek (aanvullende) zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie, of een pandrecht op (alle) activa. Indien de

klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11. De Klant is verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van Solar Crew te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de klant op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de klant, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De klant verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De klant verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan Solar Crew om een pandrecht op de goederen te vestigen namens de klant, ten behoeve van Solar Crew.
4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. De technisch aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

16. Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt of had kunnen opmerken, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade. Aansprakelijkheid voor alle andere schade(posten) is uitgesloten.
3. Tot directe materiële schade behoren bijvoorbeeld in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. Technisch aannemer biedt geen vermogens-, en opbrengstgarantie op de door haar geleverde en geïnstalleerde zonnepanelen.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde geld een installatiegarantie van de in de Overeenkomst overgekomen termijn. De garantie vangt aan vanaf de datum van de factuur van de aankoop. De garantie geldt voor gebruik in Nederland en België. De garantie garandeert dat de installatie werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de op dat moment geldende installatienormen en dat de producten geïnstalleerd zijn volgens de handleiding van de fabrikant. Mocht onverhoopt blijken dat Solar Crew zich niet aan deze garantie heeft gehouden zal Solar Crew dit kosteloos herstellen.
5. De productgarantie wordt gegeven door de fabrikant van het betreffende product. Wat inhoudt dat zolang de garantieperiode loopt u recht heeft op een kosteloos vervangend product. Voor defecten, storingen of problemen aan de door Technisch aannemer geleverde producten wordt verwezen naar de productgarantie van de betreffende producent. Technisch aannemer kan hierin bemiddelen, maar is hierin nooit de garantie verstrekker. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kosten aan arbeid of bijkomende kosten die eventuele vervanging of aanpassing met zich meebrengt.
6. Solar Crew is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of de communicatie-infrastructuur, zoals internet- en GSM verbindingen. Solar Crew is niet aansprakelijk voor schade die de Klant mocht lijden als gevolg van het niet werken van deze verbindingen.
7. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de technisch aannemer.
8. De technisch aannemer is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
9. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. De klant vrijwaart de technisch aannemer hierdoor voor alle mogelijke verhaal aanspraken van de verzekeraar. Regres of subrogatie door de verzekeraar van de klant is uitgesloten.
10. Solar Crew levert zo’n goed mogelijk werk. Zij probeert schade en aansprakelijkheid uiteraard te voorkomen en te beperken. Solar Crew kan niet uitsluiten dat zij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. De gevolgen daarvan kunnen zonder aansprakelijkheidsbeperking zeer ingrijpend zijn, te meer gezien de bedrijfstak waarin Solar Crew actief is. Solar Crew dient uit een oogpunt van continuïteit van haar bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. Uiteindelijk is een aansprakelijkheidsbeperking ook in het belang van de gezamenlijke klanten van Solar Crew, die ook gebaat zijn bij continuïteit in dienstverlening. Daarbij probeert Solar Crew balans te vinden tussen het belang van de klant (van vergoeding van schade) en belang van Solar Crew (bij continuïteit). Solar Crew kan verzekerd zijn tegen bepaalde aansprakelijkheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vandaar dat er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van Solar Crew. De verplichting tot schadevergoeding van Solar Crew op basis van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen Solar Crew uit hoofde van een door of ten behoeve van Solar Crew gesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering (al dan niet aan Solar Crew) wordt uitbetaald.
11. Indien Solar Crew om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van de voorgaande alinea, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Solar Crew bij de klant in rekening heeft gebracht (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van dat laatste onderdeel of die laatste deellevering.
12. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
13. De klant is gehouden werkzaamheden en goederen direct te controleren. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed, althans binnen
14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.
14. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
15. De klant is gehouden om het door Solar Crew geleverde direct na ontvangst te controleren en te inspecteren. Eventuele klachten dienen direct en uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk onder de aandacht van Solar Crew gebracht te worden. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
16. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
18. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:
a) arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
b) tekortschieten van hulppersonen;
c) transportmoeilijkheden;
d) brand en verlies van te verwerken onderdelen;
e) maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
f) gewelddadige of gewapende acties;
g) storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de technisch aannemer of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
19. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

17. Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van
deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft uitsluitend een (niet-exclusief) gebruiksrecht daarvan.
2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief en alleen voor de klant. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil wordt beslecht door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de technisch aannemer, te weten de rechtbank Oost- Brabant.
4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in ‘s-Hertogenbosch.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD
De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

1. Werkingssfeer en definities
1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland en België opgestelde installaties verricht.
2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.

2. Uitvoering van de werkzaamheden
1. De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
2. De technisch aannemer is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar kan vóór aanvang van de werkzaamheden een werkplan maken met een schematisch overzicht van de onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve onderhoudswerkzaamheden.

5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste een maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs daarvoor afgegeven.
9. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk gemaakte kosten.
10. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt de technisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd. Indien deze handtekening ontbreekt en technisch aannemer heeft verklaard dat het werk gereed is (en een redelijke termijn om het werk te accepteren is verstreken) dan is het werk stilzwijgend aanvaard.
11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onder houdbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch aannemer er zorg voor dat storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.

15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich naar vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer verholpen.
16. De technisch aannemer zal de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd.
17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor een periode van één jaar verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maanden voor het einde van de betreffende periode.
18. De door de technisch aannemer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, tenzij iets anders is overeengekomen.
19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.
20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste zes maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van tenminste een maand.

C. OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien Solar Crew op één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden geen beroep toekomt, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. Indien enige bepaling nietig of vernietigbaar zou zijn, dan zijn deze voorwaarden slechts voor dat specifieke deel nietig of te vernietigen. Voor het overige blijven de voorwaarden van kracht. Bij tegenstijdigheid in deze algemene voorwaarden, geldt de voor Solar Crew meest gunstige bepaling.
3. Solar Crew koopt goederen in, die zij vervolgens aan de klant levert. Solar Crew heeft dus geen invloed op de kwaliteit van die goederen die door derden aan Solar Crew worden geleverd ten behoeve van de klant. Daaromtrent kan Solar Crew dus ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden. De klant kan slechts gebruik maken van de eventuele fabrieksgarantie van dergelijke goederen die wordt geboden door de producent. Iedere garantie op deze goederen vervalt indien blijkt dat er door de klant zelf aanpassingen of reparaties zijn gedaan aan de betreffende goederen.
4. Solar Crew heeft materialen die derden leveren of juist niet kunnen leveren, weersomstandigheden, energieprijzen, terug levermogelijkheden of bijvoorbeeld onderhoud door de klant niet in de hang. Solar Crew garandeert mede daarom geen enkele opbrengst, rendement, energieprijzen, vermogen of terugverdientijd, specificaties, kenmerken, eigenschappen et cetera. Informatie daaromtrent is slechts een schatting. Alle aansprakelijkheid dienaangaande is uitgesloten.

5. Solar Crew kan haar rechtsverhouding tot de klant overdragen aan een derde, bij een tussen Solar Crew en die derde opgemaakte akte. Hierdoor verleent de klant bij voorbaat reeds toestemming en medewerking aan contract overneming.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN SOLAR CREW – ENERGIEOPSLAG;
van toepassing indien Solar Crew voor de klant een oplossing voor energieopslag verzorgt ( hierna: ‘batterij’)

1. Beperking aansprakelijkheid
1. De batterij(en) van Solar Crew zijn geavanceerd en innovatief. Daar zit de kracht van de batterij, maar daarin schuilt ook enige onzekerheid c.q. een risico. De kans dat er iets gebeurt is klein, maar nooit afwezig. Bovendien kan dat allerlei (externe) oorzaken hebben.
2. Solar Crew biedt een garantie, maar de verantwoordelijkheid van Solar Crew beperkt zich tot wat specifiek is vastgelegd in dit deel van de voorwaarden of elders in de algemene voorwaarden.
3. Solar Crew beperkt haar aansprakelijkheid in het belang van haar eigen voortbestaan en om de continue dienstverlening aan haar klanten te waarborgen, in het geval dat er door toedoen van de klant schade aan de batterij ontstaat waarvoor Solar Crew aansprakelijk kan worden gesteld.

2. Verzekering
1. De klant dient zelf een eventuele verzekering af te sluiten die (gevolg)schade aan de batterij dekt en moet zelf controleren of het gebruik en de plaatsing van de batterij is toegestaan door relevante partijen zoals de verzekeraar, verhuurder, hypotheekverstrekker of andere derden.

3. Levensduur en onderhoud
1. Net als bij alle andere batterijen, zal de capaciteit van de batterij na verloop van tijd en bij normaal gebruik geleidelijk afnemen. Het verlies van capaciteit als gevolg van normaal gebruik of het verstrijken van de tijd valt niet onder deze garantie. Voor informatie over de levensduur en gebruikstips kunt u contact opnemen met Solar Crew.
2. Onderhoudsbeurten: De eigenaar is verantwoordelijk voor het adequaat onderhouden en goed functioneren van de batterij;
3. Het recht op garantie komt te vervallen als u de specifieke instructies en aanwijzingen met betrekking tot het gebruik en de werking van de batterij negeert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
• Het niet reageren op terugroepacties;
• Het niet laten uitvoeren van adequaat onderhoud of het niet laten repareren van defecten. Hoewel Solar Crew u niet kan verplichten om al het onderhoud en reparaties door Solar Crew te laten uitvoeren, kan het recht op garantie vervallen als er schade ontstaat door onjuist uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Solar Crew beschikt over de specifieke apparatuur die nodig is om uw batterij in optimale conditie te houden. Hoewel de garantievoorwaarden het uitvoeren van werkzaamheden door derden niet automatisch uitsluiten, adviseert Solar Crew toch om onderhoud en reparatie door Solar Crew te laten uitvoeren.

4. Garantie en bepalingen
1. De batterij wordt gedekt door een fabrieksgarantie gedurende de periode of aantal cycli die vermeld staat in de offerte.
2. De garantie dekt de kosten voor reparatie of vervanging van de batterij, tenzij dat aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan en dat wordt voldaan aan de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze garantie betreft exclusief arbeidskosten. In het geval van garantie zal Solar Crew de batterij herstellen of vervangen door een gereviseerde batterij. Bij vervanging zorgt Solar Crew ervoor dat de vervangende batterij minstens dezelfde capaciteit heeft als de defecte batterij.
3. Ondanks de reikwijdte van deze garantie valt schade als gevolg van opzettelijke handelingen (waaronder opzettelijk misbruik of beschadiging van de batterij, het negeren van waarschuwingen van Solar Crew), ongevallen of andere externe invloeden, evenals werkzaamheden aan of het openen van de batterij door anderen dan Solar Crew, niet onder deze garantie.
4. De garantie is niet van toepassing op schade en defecten aan de batterij als direct of indirect gevolg van (normale slijtage, misbruik, onoordeelkundig gebruik, verwaarlozing,, ongevallen, ontbreken van- of verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik, opslag en transport inclusief, maar niet beperkt tot), een van de volgende omstandigheden:
• Als de batterij bij het constateren van een defect dat onder de garantie valt, niet direct en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen bij Solar Crew wordt aangeboden voor reparatie, vervalt de garantie;
• Schade veroorzaakt door ongelukken, aanrijdingen en externe objecten die de batterij treffen, valt niet onder de garantie;
• Schade als gevolg van reparaties, wijzigingen of aanpassingen aan de batterij door niet- erkende personen of bedrijven, evenals het gebruik van vloeistoffen, onderdelen of accessoires van derden, valt niet onder de garantie;
• Schade als gevolg van onjuist uitgevoerde reparaties en onderhoud (die niet zijn uitgevoerd door Solar Crew), inclusief het gebruik van andere vloeistoffen, onderdelen en accessoires dan die zijn geleverd door Solar Crew of aanbevolen door Solar Crew, valt niet onder de garantie;
• Verkeerd slepen, verkeerd takelen, heffen, opkrikken, verplaatsen, valt niet onder de garantie;
• Diefstal, vandalisme, rellen, vallen niet onder de garantie;
• Overbelasting van de batterij, valt niet onder de garantie;
• Schade veroorzaakt door milieu-invloeden en natuurrampen, waaronder, maar niet beperkt tot, schade door zonlicht, vluchtige stoffen, boomsap, dieren- en vogeluitwerpselen, steenslag, industriële vervuiling, bovenleidingstof, zout, hagel, overstromingen, storm, wind, (zure) regen, brand, water, verontreiniging, blikseminslag, explosies, aardbevingen, diep water en andere externe omstandigheden, vallen niet onder de garantie;
• Roestvorming ten gevolge van defecten aan niet door Solar Crew gemaakte of geleverde onderdelen die leiden tot het van binnenuit doorroesten van delen;
• Oppervlakteroest die leidt tot doorroesten van buitenaf, veroorzaakt door krassen en dergelijke;
• Roestvorming ten gevolge van aanrijdingen, bijspuiten, onoordeelkundig gebruik, verwaarlozing, verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik, installeren van accessoires, blootstelling aan chemicaliën en schade ten gevolge van natuurrampen, brand en verkeerde opslag;
• Het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires of schade ten gevolge van de montage van dergelijke onderdelen, tenzij gemonteerd door Solar Crew of iemand die handelt in opdracht van Solar Crew of met schriftelijke toestemming van Solar Crew;
• Veranderingen in het uiterlijk van de batterij in het algemeen en normale geluiden van de batterij vallen niet onder de garantie;
• Slijtagegevoelige onderdelen vallen niet onder de garantie;
• Batterijen met een onleesbaar of veranderd serienummer of andere verandering waardoor het serienummer moeilijk te achterhalen is;
• Batterijen die vanwege brandschade, waterschade, aanrijdingsschade en dergelijke niet reparabel zijn en technisch total-loss zijn verklaard;
• Batterijen die door de verzekeringsmaatschappij total-loss zijn verklaard;
• Beschadiging van de batterij en alle bewuste pogingen, fysiek, door programmeren of anderszins, om de levensduur van de batterij te veranderen;
• Het blootstellen van de batterij aan vuur, hitte of een open vlam (met uitsluiting van batterijbranden zoals hierboven bepaald);
• De batterij onder water te zetten.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN SOLAR CREW – LAADPAAL OPLOSSINGEN;
Van toepassing indien Solar Crew voor de klant een laadpaal-oplossing verzorgt
Solar Crew verzorgt laadinfrastructuur, laadoplossingen c.q. laadpalen (hierna ook: ‘laadpaal’ of ‘laadpalen’) voor haar klanten. Dat zijn voorziening(en) waar de Klant een elektrisch voertuig kan opladen. In dat geval zijn deze voorwaarden van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden van Solar Crew.

1. Uitvoering van de Overeenkomst
Solar Crew bepaalt de wijze waarop de laadpaal wordt geplaatst, doch neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. De klant garandeert dat door plaatsing c.q. uitvoering van de overeenkomst door Solar Crew geen rechten van derden worden geschonden en vrijwaart Solar Crew voor claims van derden terzake.

2. Laaddiensten en het gebruik van Laadpalen
1. Klant zal zich bij het gebruik van een Laadpaal houden aan alle voorschriften die gelden voor en in verband met het opladen, zowel de voorschriften die door Solar Crew en de fabrikanten en/of exploitanten van de Laadpalen en/of netwerken worden gesteld, als ook eventuele toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften.
2.
• Solar Crew beperkt zich tot het installeren van de laadpaal. Solar Crew garandeert geen Laadpaal-dichtheid en/of bereikbaarheid van Laadpalen en/of de mogelijkheid om laaddiensten af te kunnen (blijven) nemen.
• Tevens garandeert Solar Crew niet dat de Laadpalen ten alle tijden zonder onderbreking en/of storing zullen functioneren dan wel dat deze beschikbaar, vergund of toegestemd zullen zijn, dan wel dat ze (door volraken van het elektriciteitsnet of anderszins) continu (kunnen) functioneren. Een (korte) onderbreking van de Laadpaal kan noodzakelijk zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren. Solar Crew is niet verantwoordelijk voor derden of zaken die buiten haar invloedssfeer vallen.
• Solar Crew ontvangt alle informatie over de Laadpalen, accessoires en laad diensten van de fabrikant/leverancier. Solar Crew staat niet in voor, is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of accuraatheid van de door de fabrikant/leverancier verstrekte informatie.
• De Klant dient zich te onthouden van handelingen die leiden tot ongeoorloofd gebruik van de Laadpaal en haar accessoires (daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- het gebruik op onoordeelkundige of onjuiste wijze, het gebruik van kabels die niet geschikt zijn voor het betreffende laadvermogen, het gebruik van kabels zonder keurmerk of anderszins kwalitatief ongeschikte, ondeugdelijke of defecte laadkabels, alsmede het gebruik van laadkabels die te gemakkelijk los te koppelen zijn tijdens de vergrendeling, het opladen van ongeschikte of defecte voertuigen of andere zaken aan de Laadpaal, het gebruik van een product dat niet genoemd/gegeven is in de instructies, het door de Klant zelf uitvoeren van een installatie of het zelf doen verhelpen van een storing in de Laadpaal, het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen van Solar Crew en ieder ander schade toebrengend handelen of nalaten door de Klant.

4. Risico
Het risico van diefstal, verduistering of beschadiging van de laadpaal of schade aan de laadpaal door oorzaken van buitenaf of ligt bij de klant. Klant dient voor verzekering van dat risico zorg te dragen.

5. Aansprakelijkheid
1. Een Laadpaal functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet
openbare) communicatie infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen, elektriciteitsnet etc.. Solar Crew staat niet in voor het ononderbroken of zonder storingen functioneren van dergelijke infrastructuur. Solar Crew is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in communicatie infrastructuur of andere van buiten komende oorzaken. Solar Crew is ook niet aansprakelijk voor schade aan een auto, woning, voertuig, meterkast, of aan elektriciteitsnet, infrastructuur etc..
2. Klant is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Laadpaal en alle aanverwante materialen, zoals laadpassen en laadkabels, en vrijwaart Solar Crew voor enige aanspraak van derden in dit verband. Klant vrijwaart Solar Crew tevens voor enige aanspraak van derden in verband met gedragingen of omstandigheden die voor rekening en/of risico komen van Klant.
3. Solar Crew is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of de communicatie infrastructuur, zoals internet- en GSM verbindingen Solar Crew is niet aansprakelijk voor schade die de Klant mocht lijden als gevolg van het niet (volledig) kunnen opladen van het Elektrisch Voertuig, dan wel in verband met of als gevolg van het gebruik of functioneren van een Laadpaal. Solar Crew is niet aansprakelijk indien het Elektrische Voertuig niet (of niet veilig) kan worden opgeladen vanwege een defect in het voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen zoals laadkabels.

Solar Crew Emblem

Offerte aanvragen

In 1 minuut geregeld